Zgłoś udział

CONTROLLING PERSONALNY I EFEKTYWNOŚĆ ZZL

22-23 kwietnia, Warszawa

Praktyczne szkolenie dla HR

Decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc ograniczona!

Cele szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest przekonanie uczestników, że warto wdrażać i rozwijać controlling HR oraz zajmować się efektywnością ZZL. Optymalizację wykorzystania potencjału społecznego w organizacji można osiągnąć dzięki umiejętnemu wdrożeniu i rozwijaniu controllingu personalnego, nawiązując do misji i celów organizacji w zestawieniu z aktualnym i możliwym do osiągnięcia potencjałem pracy.

Celem szkolenia jest również ukazanie, jak przy zastosowaniu odpowiednich metod i narzędzi można przedstawić zjawiska personalne w ujęciu ilościowym i jakościowym.

Pozostałe cele to:

 • Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu uwarunkowań efektywności działań ZZL oraz metod jej pomiaru
 • Poznanie zasad i realiów funkcjonowania controllingu personalnego
 • Nabycie umiejętności w zakresie projektowania, wdrażania i prawidłowego interpretowania wskaźników controllingu strategicznego i operacyjnego w organizacji.
 • Poznanie metod oraz konkretnych narzędzi Controllingu HR

 

Korzyści uczestników:

 • Poznanie i przećwiczenie metod wskaźnikowego badania efektywności obszaru personalnego
 • Nabycie umiejętności i przećwiczenie budowania karty wskaźnikowej w controllingu personalnym
 • Poznanie i przećwiczenie budowania metod i narzędzi do badań jakościowych obszarze personalnym
 • Zapoznanie z metodą benchmarkingu wskaźników controllingu personalnego w kluczowych obszarach personalnych

Szkolenie ma charakter interaktywny, podczas którego przedstawione zostaną wybrane narzędzia i metodologia, uczestnicy otrzymają także listę uniwersalnych wskaźników wraz z sposobami ich liczenia do praktycznego stosowania w swoich organizacjach.

Formuła Praktycy – Praktykom

W związku z formułą praktycy-praktykom, będziesz miał okazję zadać pytania oraz wymienić się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami z przedstawicielami innych firm.

Dla kogo?

 • Specjaliści HR zajmujący się planowaniem zasobów ludzkich, rekrutacją, employer brandingiem, szkoleniami i rozwojem zawodowym, ocenami i motywowaniem
 • HR Business Partnerzy
 • Menedżerowie HR
 • pozostałe osoby pragnące doskonalić wiedzę w zakresie wskaźnikowania poszczególnych obszarów ZZL, dążące do wyrażania „miękkiego HR twardymi wskaźnikami” i chcące poznać aktualne trendy w obszarze controllingu personalnego

 

W programie m.in.:

Wskaźniki controllingu personalnego

Controlling jako narzędzie do strategicznego zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji

Controlling w procesach HR

Karta wskaźników budowana siłami własnymi w firmie

Prowadzenie controllingu funkcji personalnej w najważniejszych obszarach ZZL

Dobór wskaźników, algorytmy, interpretacja oraz wykorzystanie

Anna Kasperowicz
Ekspert HR w obszarze zarządzania potencjałem ludzkim

Broszura do pobrania

Agenda

Zapraszamy do udziału

Przejdź
Marcin Jędrzejewski
Business Development Manager
kom. +48 514 902 951