Zgłoś udział
CONTROLLING PERSONALNY I EFEKTYWNOŚĆ ZZL
22-23 kwietnia, Warszawa

Program

Dzień 1 (22 kwietnia, środa)
8.30 – 9.00
Rejestracja uczestników i poranna kawa
9.00 – 10.30
1. Controlling jako narzędzie do strategicznego zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji

 • Cele i funkcje controllingu personalnego
 • Efektywność zarządzania kapitałek ludzkim jako baza rozumienia controllingu personalnego
 • Mierniki efektywności ZKL na poziomie organizacji, procesu i stanowiska pracy
 • Wpływ działań HR na wyniki biznesowe – przykład systemu powiązań
 • Cele strategiczne HR, inicjatywy strategiczne HR skierowane na potrzeby biznesu
 • Typowe metody i narzędzia controllingu personalnego
 • Raporty, publikacje, strony internetowe wspierające rozwijanie controllingu personalnego w organizacji

10.30 – 10.45
Przerwa na kawę
10.45 – 12.15
2. Wskaźniki controllingu personalnego

 • Wskaźniki: strategiczne, taktyczne, operacyjne (w szczególności HC ROI i jego zastosowanie)
 • Analiza wskaźnikowa w HR (modele z rynku i benchmarkowanie)
 • Warsztat – analiza wskaźników i wnioskowanie o sytuacji firmy na bazie benchmarku wskaźników

12.15 – 13.00
Przerwa obiadowa
13.00 – 14.30
3. Controlling w procesach HR

 • Controlling HR w służbie optymalizacji procesów i wskaźników
 • Idea zarządzania procesami, budowa mapy procesów i jej wykorzystanie na potrzeby HR
 • Optymalizacja procesów i jej wykorzystanie na potrzeby procesów HR

14.30 – 14.45
Przerwa na kawę
14.45 – 17.00
4. Prowadzenie controllingu funkcji personalnej w najważniejszych obszarach zzl, poprawna interpretacja wyników, wnioskowanie co do kierunków zmian i udoskonaleń

 • Analiza stanu zzl i jakości procesów ZZL w organizacji na bazie rozwiązań wzorcowych i benchmarków
 • Prawidłowy przebieg meta-procesu oraz jego wskaźnikowanie na przykładzie sekwencji działań w kształtowaniu etatyzacji – od strategii przedsiębiorstwa, opisów stanowisk pracy, wymagań kwalifikacyjno-kompetencyjnych, wartościowania i kształtowania budżetu wynagrodzeń, poprzez audyt personalny i decyzje kadrowe aż do programów rekrutacji, szkoleń itd.
 • Ryzyka, zagrożenia i korzyści z wprowadzania pomiaru efektywności ZZL w organizacji

Dzień 2 (23 kwietnia, czwartek)
8.30 – 9.00
Rejestracja uczestników i poranna kawa
9.00 – 10.30
1. Prowadzenie controllingu funkcji personalnej w najważniejszych obszarach zzl, poprawna interpretacja wyników, wnioskowanie co do kierunków zmian i udoskonaleń c.d.

 • Przebieg mikro procesu w controllingu funkcji personalnej – na przykładzie rekrutacji i selekcji w ujęciu controllingowym, nakładanie wskaźników na proces, przykładowe metody badania efektywności rekrutacji i selekcji,
 • Prawidłowy przebieg standardowego procesu w controllingu funkcji personalnej – na przykładzie modelu szkolenia efektywnego biznesowo nakładanie wskaźników na proces, przykładowe metody badania efektywności szkolenia wraz z wyceną efektów i ROI – gotowa metodyka

10.30 – 10.45
Przerwa na kawę
10.45 – 12.15
2. Karta wskaźników budowana siłami własnymi w firmie

 • Metodologia liczenia wskaźników, adekwatność wyboru wskaźników dla firmy, rzetelność  i  trafność wskaźników
 • Poprawna interpretacja wskaźników
 • Dobór i pozyskiwanie danych – liczenie lub korzystanie ze źródeł
 • Porównywanie wskaźników w czasie i porównanie z rynkiem – praktyka

12.15 – 13.00
Przerwa obiadowa
13.00 – 14.30
3. Dobór wskaźników, algorytmy, interpretacja oraz wykorzystanie (warsztat):

 • Struktura zatrudnienia
 • Employer branding, Rekrutacja, Selekcja, Zatrudnienie, Adaptacja
 • Fluktuacja kadr, Absencja, Zwolnienia, Outplacement
 • Satysfakcja, Zaangażowanie
 • Oceny okresowe – kompetencyjne

14.30 – 14.45
Przerwa na kawę
14.45 – 16.45
4. Dobór wskaźników, algorytmy, interpretacja oraz wykorzystanie (warsztat) c.d:

 • Szkolenia, Rozwój zawodowy (zintegrowany), Ścieżki karier i awansów, Kompetencje wymagane i posiadane, wycena luk kompetencyjnych
 • Oceny okresowe – wynikowe, Wydajność,
 • Wynagradzanie i motywacja finansowa,
 • Motywowanie pozafinansowe
 • Podsumowanie pracy w grupach i ocena karty wskaźnikowej

16.45-17.00
Zakończenie szkolenia, wręczenie certyfikatów

 

Uwaga ! Zakres szkolenia przepracowywany w 2 dniu zależy od tempa pracy grupy podczas szkolenia.