Elektroenergetyka 2019 – po „zamrożeniu” cen i wejściu ustawy kogeneracyjnej

nowe uwarunkowania działalności uczestników rynku energii elektrycznej w Polsce

18 czerwca 2019 r., Warszawa

Szkolenie jest dedykowane dla szeroko rozumianych uczestników rynku energii elektrycznej, zarówno dla wytwórców, spółek obrotu, jak i odbiorców końcowych. Obejmować ono będzie dwa obszary zagadnień, które związane są z nowymi w 2019 roku następującymi aktami prawnymi : (1) ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw wraz z nowelizacją z 21 lutego 2019 r. oraz rozporządzeniem Ministra Energii w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia (projekt, a w przypadku publikacji wersja opublikowana) oraz (2) ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z szerzej zaprezentowanymi zagadnieniami, w tym praktycznymi aspektami wdrożenia, ww. aktów prawnych do działalności uczestników rynku. Szkolenie będzie uwzględniać dyskusje podczas prac nad ww. aktami prawnym (w tym procesy konsultacji), uwagi sektorów do tych aktów prawnych, ale przede wszystkim ostateczny kształt tych aktów oraz wybrane, szczegółowe uwarunkowania ich wdrożenia w działalności przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców końcowych.

 

Kluczowe zagadnienia:

  • Zakres przedmiotowy i podmiotowy po nowelizacji lutowej ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r.
  • Wniosek do ZRC po nowelizacji
  • Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny
  • Średnioważona cena(y) energii elektrycznej na rynku hurtowym, wzory, współczynniki, znaczenie dla sprzedawców
  • Warianty i sposoby wyznaczania cen odniesienia obowiązujących w dniu 30 czerwca 2018 r.
  • Założenia mechanizmu wsparcia dla produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji po 2018 roku
  • Formy wsparcia produkcji energii wyprodukowanej w wysokosprawnej kogeneracji
  • Opłaty kogeneracyjne pobierane od odbiorców końcowych dla wsparcia wysokosprawnej kogeneracji
  • Budżet aukcyjny w mechanizmie wsparcia wysokosprawnej kogeneracji
  • Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

 

Eksperci – Marek Kulesa i Waldemar Gochnio nie tylko przedstawią kluczowe zmiany, ale odpowiedzą na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące nowych wymogów. Będzie to wiedza z „pierwszej ręki”, ponieważ ww. eksperci brali udział z ramienia TOE w pracach nad ustawą na wszystkich poziomach legislacji.

Dodatkowym atutem będzie obecność innych uczestników reprezentujących różne branże, z którymi będą mogli Państwo wymienić swoją wiedzą i praktyką. Dzięki formule warsztatowej, wydarzenie będzie miało charakter interaktywny.

Gwarantujemy 100% praktycznej wiedzy!

Prelegenci

Agenda

Aby pobrać ten plik, podaj swój adres e-mail

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Trio Conferences Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K. w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 9 (dalej zwana Trio Conferences), w celu korzystania z prowadzonej przez Trio Conferences usługi„Newsletter Trio Conferences” oraz informacji o produktach Trio Conferences.Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listydystrybucyjnej usługi „Newsletter Trio Conferences”.

Formularz kontaktowy

Jeśli masz pytania napisz do nas!