Warunki uczestnictwa

Na podstronie każdego z naszych wydarzeń, znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące ceny za udział. Zachęcamy do zapoznania się z dokładnymi informacjami o kwestiach związanych z kosztami, sposobem płatności oraz zasad rezygnacji, zanim zarejestrują Państwo uczestnictwo.

Przy każdym z naszych wydarzeń, znajdą Państwo informacje w zakłądace "regulamin"

1. Postanowienia ogólne

1.1. Użyte w niniejszym dokumencie określenia pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

1.1.1. Organizator - Organizatorem wydarzeń jest firma Trio Conferences Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (ul. Stępińska 9, 00-739 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426321, NIP: 521-363-33-93

1.1.2.Wydarzenie – konferencja, warsztat, szkolenie opracowane przez Organizatora

1.1.3. Uczestnik – osoba, która fizycznie bierze udział w wydarzeniu, Uczestnik może sam zgłosić udział lub zlecić tę czynność Zgłaszającemu

1.1.4.Zgłaszający  - osoba niebędąca konsumentem, która dokonuje rejestracji Uczestnika w jego imieniu lub Firmy

1.1.5.Regulamin – niniejszy dokument regulujący warunki świadczenia usług związanych z organizacją Wydarzeń

1.2. Przepisy Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Wydarzeniu i obowiązują wszystkich Uczestników oraz Zgłaszających.

1.3. Oficjalny serwis internetowy Wydarzeń znajduje się pod adresem: www.trioconferences.pl.

1.4. Regulamin dostępny jest pod adresem wskazanym w ust. 1.3 powyżej.

1.5. Do korzystania z usługi rejestracji w Wydarzeniu wymagany jest komputer z dostępem do internetu i wyposażony w aktualną wersję jednej z przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari dla urządzeń Apple

1.6. Uczestnik / Zgłaszający nie może zamieszczać ani przesyłać treści bezprawnych przy wykorzystaniu systemu internetowego udostępnionego przez Organizatora.

2. Uczestnictwo w Wydarzeniu

2.1. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest zgłoszenie uczestnictwa przez Uczestnika lub Zgłaszającego poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Wydarzenia lub przesłanie formularza rejestracyjnego skanem (na adres e-mail: kontakt@trioconferences.pl; rejestracja@trioconferences.pl lub bezpośrednio na adres mailowy pracownika) lub na adres Organizatora wskazany w § 1 pkt. 1.1.1 powyżej.

2.2.Wypełnienie formularza on-line, przesłanie wypełnionego i podpisanego zgłoszenia faksem, pocztą tradycyjną lub elektroniczną, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy Uczestnikiem/ Zgłaszającym a Organizatorem. Elektroniczna wersja faktury pro forma jest wystawiana standardowo i wysyłana automatycznie na adres mailowy Zgłaszającego/Uczestnikach po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

2.3. Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienia do działania w imieniu i na rzecz Zgłaszającego.

2.4. Warunkiem udziału w Wydarzeniu jest wniesienie opłaty.

2.5. Wpłaty za udział w Wydarzeniu należy wnosić w ciągu 14 dni od daty rejestracji uczestnictwa, nie później niż w dniu Wydarzenia. Wpłaty należy dokonać na konto Organizatora prowadzone przez ING Bank Śląski S.A. o numerze: 63 1050 1025 1000 0023 6361 0177.

W tytule przelewu należy zamieścić tytuł Wydarzenia i nazwę / nazwisko Uczestnika.

2.6. Organizator wystawi fakturę VAT po dokonaniu wpłaty.

2.7. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w Wydarzeniu.

2.8. Koszt udziału w Wydarzeniu obejmuje prelekcje, materiały, lunch oraz przerwy kawowe.

3. Rezygnacja z udziału w Wydarzeniu

3.1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Wydarzeniu. Rezygnacja Uczestnika z udziału powinna być dokonana w formie pisemnej i przesłana listem poleconym na adres Organizatora wskazany w § 1 pkt 1.1.1 powyżej.

3.2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Wydarzeniu:

  1. a) w terminie do 21 dni przed datą rozpoczęcia Wydarzenia, Uczestnik obciążony zostanie opłatą administracyjną w wysokości 400 zł +23% VAT (osobno za każdego zgłoszonego Uczestnika);
  2. b) na mniej niż 21 dni przed datą rozpoczęcia Wydarzenia, Uczestnik (Zgłaszający) zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa wynikających z zawartej umowy.

4. Opłaty

4.1. Opłaty za uczestnictwo w Wydarzeniu są zamieszczone na stronie internetowej Wydarzenia pod adresem www.trioconferences.pl  (w zakładce „zgłoś udział”).

4.2. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi związane z uczestnictwem w Wydarzenia wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

4.3. W przypadku nieodwołania zgłoszenia uczestnictwa oraz niewzięcia udziału w Wydarzeniu, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa wynikających z umowy.

4.4. Brak wpłaty za udział w Wydarzeniu nie jest równoznaczny z rezygnacją.

4.5. W miejsce zgłoszonej osoby może wziąć udział inny pracownik firmy, po uprzednim poinformowaniu Organizatora o zmianie.

 

5 Metody płatności

5.1. Przelew tradycyjny

5.1.1. Płatności należy dokonać na konto wskazane w § 2 pkt. 2.5 Regulaminu w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia udziału w Wydarzeniu, nie później niż w dniu Wydarzenia.

5.1.2. Po otrzymaniu zgłoszenia i wyborze płatności metodą przelewu tradycyjnego, Uczestnik otrzyma fakturę pro forma, na podstawie której dokona przelewu.

5.2. Przelew internetowy

5.2.1. Wybór metody płatności w postaci przelewu internetowego umożliwia natychmiastowe potwierdzenie zawarcia Umowy.

5.2.2. Wybierając płatność przelewem internetowym Zgłaszający zostaje przekierowany (po kliknięciu linka wysłanego mailem na adres wskazany w Formularzu lub korzystając z platform umożliwiających bezpieczne przeprowadzenie płatności internetowych – PayU) do strony logowania banku, w którym Zgłaszający posiada rachunek bankowy, gdzie koniecznym jest zalogowanie się przez Zgłaszającego do swojego konta bankowego.

5.2.3. Po zalogowaniu się, Zgłaszający zostanie przekierowany do wypełnionego formularza przelewu. Po potwierdzeniu przelewu według zasad banku Zgłaszającego, bankowy przelew elektroniczny z płatnością za udział w wybranym Wydarzeniu zostanie zlecony przez Zgłaszającego.

5.2.4. Po dokonaniu poprawnej autoryzacji przelewu i płatności za udział w wybranym Wydarzeniu, bank blokuje środki pieniężne na rachunku bankowy Zgłaszającego, stanowiące pełną wpłatę za udział w wybranym Wydarzeniu. Czynność ta jest niezależna od Organizatora.

5.2.5. W przypadku braku możliwości zablokowania przez bank Zgłaszającego środków pieniężnych na koncie bankowym Zgłaszającego, Zgłaszający zostanie o tym poinformowany i poproszony o uregulowanie należności w inny sposób.

5.3. Karta kredytowa

5.3.1. Po dokonaniu autoryzacji płatności Zgłaszającego za udział w wybranym Wydarzeniu, wystawca karty, którą dokonano płatności, blokuje środki pieniężne na rachunku bankowym w banku Zgłaszającego, stanowiące pełną wpłatę za zarezerwowane Wydarzenia. Czynność ta jest niezależna od Organizatora.

5.3.2. W przypadku braku możliwości zablokowania środków pieniężnych na koncie bankowym Zgłaszającego, zostanie o tym poinformowany i poproszony o uregulowane należności w inny sposób.

 

6. Reklamacje

6.1. Wszelkie reklamacje Uczestników/ Zgłaszających wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Organizatora.

6.2. Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Wydarzenia.

6.3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

6.4. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 7. Postanowienia końcowe

7.1. W przypadku, gdy Wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.

7.2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dot. programu, prelegentów, miejsca, w którym odbywa się Wydarzenie oraz do odwołania samego Wydarzenia.

7.3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Wydarzeniu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

7.4.Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Wydarzenia oznacza akceptację postanowień Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.

7.5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

7.6.  Wydarzenie nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych.

7.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Wydarzenia.

7.8. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Wydarzeniem.

7.9.  Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej www.trioconferences.pl.

7.10. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej www.trioconferences.pl

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dot. programu, prelegentów, miejsca, w którym odbywa się wydarzenie oraz do odwołania samego wydarzenia.