Świadczenia pracownicze wyceniane aktuarialnie

9:30 Rejestracja uczestników i poranna kawa

10:00 Rodzaje świadczeń pracowniczych wycenianych aktuarialnie

 • krótkoterminowe świadczenia pracownicze – wynagrodzenie, płatne urlopy wypoczynkowe, premie
 • świadczenia po okresie zatrudnienia
 • inne długoterminowe świadczenia pracownicze
 • świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy

10:20 Dane na potrzeby wyceny aktuarialnej

 • Baza danych pracowników
 • Planowane wzrosty wynagrodzeń/podstaw wymiaru świadczeń
 • Informacja o mobilności pracowniczej

10.40 Założenia aktuarialne i ich wpływ na wysokość wyceny

 • Założenia finansowe
 • Założenia demograficzne

11:00 przerwa na kawę

11:20 Elementy składowe salda rezerw zgodnie z MSR 19

 • Koszty bieżącego zatrudnienia
 • Koszty odsetek
 • Zyski i straty aktuarialne
 • Koszty przeszłego zatrudnienia
 • Świadczenia wypłacone

11.40 Ogólne zasady przygotowania wyceny aktuarialnej rezerw – uproszczona prezentacja modelu

12.00 Aplikacja aktuarialna – nowe narzędzie przydatne służbom HR i kontrolingu finansowego

12:20 czas na pytania i dyskusję. Zakończenie spotkania